Stadgar Uppsala Nosework Klubb 2015-04-23

 

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Uppsala Nosework Klubb. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

 

§ 2 Form & Ändamål

Föreningen är en ideell förening som är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall arbeta för att väcka intresse och främja sporten Nosework och andra aktiviteter relaterade till sök- och spårträning för hund i Uppsala med omnejd. Föreningen ska arrangera kurser, tävlingar och andra aktiviteter för att uppfylla dessa mål.

 

§ 3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemmar ska följa SKK:s regelverk vad det gäller hundhållning och dressyr. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.  Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

 

§ 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av årets styrelse; ordförande, kassör & sekreterare, minst 3 ledamöter och 2 suppleanter
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Val av firmatecknare
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

 

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

 

§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

 

§6 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

 

§7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare och minst bestå av totalt tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande, kassör och sekreterare väljer årsmötet särskilt. Övriga funktioner fördelar styrelsen inom sig. Beslut i styrelsen kräver att mer än hälften av ledamöterna är eniga.

 

§ 8 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

 

§ 9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

 

 

§ 10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

 

§ 11 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.