• Konstituerande årsmöte föreningen Uppsala Nosework Klubb

  • Plats: Hunderbart Dagis, Fullerö 730, 755 94 Uppsala
   Tid: 2015-04-23 kl. 16.00  

  • Närvarande:
   Anna Londré
   Sara Ågren
   Maria Wallner

  • 1. Mötets öppnande
   Anna Londré hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat.

  • 2. Val av mötesordförande
   Årsmötet beslutade att välja Anna Londré till mötets ordförande.

  • 3. Val av mötessekreterare
   Årsmötet beslutade att välja Sara Ågren till mötets sekreterare.

  • 4. Val av person att justera protokollet
   Årsmötet beslutade att välja Sara Ågren att justera protokollet.

 • 5. Godkännande av dagordningen
  Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen.

 • 6. Bildande av föreningen Uppsala Nosework Klubb
  Årsmötet beslutade att bilda föreningen Uppsala Nosework Klubb.

 • 7. Antagande av stadgar
  Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till stadgar.

 • 8. Årets verksamhetsplan
  Årets verksamhetsplan presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

 • 9. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  Årets budget presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna den verksamhetsplanen fastställa medlemsavgiften till 100 kr per medlem.

 • 10. Val av årets styrelse:
  Årsmötet beslutade att:

 • -välja Sara Ågren till ordförande.
 • -välja Anna Londré till ledamot, kassör & sekreterare.
 • -välja Maria Wallner till ledamot.
  -välja John-Filip Lundin till suppleant.
 • -välja Ida Wallner till suppleant.
 • 11. Val av årets revisor
  Årsmötet beslutade att välja Liselott Gylling (Feiff Företagstjänst i Uppsala AB 556400-7572)  till revisor.

 • 12. Val av valberedare
  Årsmötet beslutade att inte välja någon valberedning.

 • 13. Val av firmatecknare
  Årsmötet beslutade att välja Anna Londré (861102-5522) och Sara Ågren (841010-6903) som firmatecknare.

 • 14.  Övriga frågor
  Inga övriga frågor har inkommit till årsmötet

 • 15. Mötets avslutande
  Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Protokoll Styrelsemöte 8 augusti - 2015

Plats: Hunderbart Dagis, Uppsala Tid: 18.00 -20.00

Närvarande: Anna Londré, Sara Ågren, Maria Wallner & John-Filip Lundin.

Förslag till dagordning  

1. Anna Londré hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen fastställdes.

3. Till mötesjusterare valdes Maria Wallner.

4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Öppet hus 22 augusti.

- Genomgång av programmet.

- Genomgång och arbetsfördelning av förberedelserna inför och arbetet under själva dagen.

6. Hyra av klubblokal.

Styrelsen antog förslaget att hyra lokalen för 3000:-/månad inkl el/värme/vatten f o m september 2015 och en avtalsperiod på 6 månader. Se bilaga hyresavtal.

7. Lokalklubb.

Styrelsen beslutade att ansöka om att bli en lokalklubb till Svenska Nosework Klubben.

8. Kursintäkter.

Styrelsen antog förslaget att kursintäkter delas mellan föreningen och instruktör/er enligt ratio 30:70. Intäkter från Studiefrämjandet ska gå oavkortat till föreningen och kommer inte ingå i uträkningen för en kurs eller aktivitets totala intäkt. Tävlingar, doftprov och annat arbete utöver instruktörstid kommer bedrivas på ideell basis. För aktiva medlemmar som bidrar och hjälper till som funktionärer på t ex tävlingar, prov och andra aktiviteter finns möjlighet att gå kurser till ett reducerat pris. Detta ska dock alltid ske endast efter godkännande av berörd instruktör och reduceringen ska inte påverka föreningens del av intäkten.   

9. Butiken.

Föreningen kommer sköta all försäljning av produkter relaterade till Nosework t ex hydrolat, behållare osv samt varor märkta med föreningens eller SNWK:S logga. Styrelsen beslöt att SÅ Hundservice ska betala en hyra på 200:-/månad till klubben för att de har sin foderförsäljning i butiken.

10. Övrigt.

Styrelsen beslutade att köpa in en projektor som ska kunna användas i samband med kurser & aktiviteter. 

11. Nästa möte planeras till slutet av höstterminen. Ett inofficiellt möte med Enköpings Nosework Klubb och samarbete klubbarna emellan kommer att hållas under hösten. Mötesinnehåll kommer att redovisas i nästa protokoll.

12. Anna förklarade mötet avslutat ca 20.00.

Protokoll Styrelsemöte 6 november - 2015

Plats: Hunderbart Dagis, Uppsala Tid: 16.00 -18.00

Närvarande: Anna Londré, Sara Ågren, Maria Wallner & John-Filip Lundin.

1. Anna Londré hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen fastställdes.

3. Till mötesjusterare valdes Sara Ågren.

4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Beslut fattade efter möte med Enköpings Nosework Klubb

-  Styrelsen beslutade att medlemmar i ENWK får utnyttja klubbens aktiviteter till medlemspris och vice versa för klubbens egna medlemmar på aktiviteter ENWK anordnar.

- Styrelsen beslutade att ingå samarbete med ENWK om de öppna träningarna. Med start omgående kommer träningarna att fördelas så att klubbarna har ansvar för aktiviteten varannan vecka.

- Styrelsen beslutade att marknadsföra ENWK:s kurser och aktiviteter på hemsidan.

- Styrelsen beslutade att hyra ut klubblokalen till ENWK mot en ersättning av 10 % per kursdeltagare.

6. Lokalklubb.

Klubbens ansökan om att bli en lokalklubb har antagits. Medlemmar i UNWK behöver i och med detta nu vara medlemmar också i SNWK. Detta krav införs vid årsskiftet. Styrelsen beslutade att i samband med detta att ändra medlemsavgiften till att gälla på årsbasis oavsett när under året man blir medlem. 

7. Kursintäkter. Inget nytt.

8. Butikens försäljning. Inget nytt.

9. Övrigt.

Styrelsen beslutar att anta ett förslag att bekosta instruktörsutbildning för upp till 2 personer, endast utbildningens kostnad, ej reseersättning, logi, etc. Krav på motprestation från personen är att denna går bredvid på två grund- eller fortsättningskurser senare samt håller två själv utan ersättning. De personer som antas ska helst ha tidigare erfarenhet som hundinstruktör, men minst längre träningserfarenhet med egna hundar. Tidigare träning inom Nosework och/eller annat specialsök är meriterande. För de instruktörer som arbetar ideellt med tävlingar, doftprov och andra uppgifter inom föreningen kommer tillfällen för vidareutbildning bekostas av klubben, endast utbildningarnas kostnad, ej reseersättning, logi etc. Varje tillfälle för detta ska behandlas enskilt på förekommande styrelsemöte.

10. Nästa möte planeras till början av vårterminen.

11. Anna förklarade mötet avslutat ca 18.00.